رویال کامبوچا بوقناق حاوی عصاره های  :

بوقناق ، دارچین ، گزنه می باشد .